+371 63027467  6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola
previous arrow
next arrow
Slider

No 25. janvāra 1.–12. klašu skolēni mācās attālināti.


Pielikums Jelgavas 6. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem valstī attālinātā mācību procesa laikā.

 1. Mācību procesa organizēšana attālināti:
  • Mācību process tiek organizēts atbilstoši apstiprinātajam mācību priekšmetu stundu sarakstam.
  • Pedagogs plāno mācību priekšmeta vielas apguvi vienai nedēļai, nosakot tematu, sasniedzamo rezultātu, resursus, atgriezeniskās saites veidu un datumu.
  • Pedagogs e-klases žurnālā ievada stundas tematu, sasniedzamo rezultātu, interneta vietnes adresi (ja paredzēts), atgriezeniskās saites veidu un datumu.
  • Pedagogs stundas vada tiešsaistē, ievērojot sabalansētību starp patstāvīgi pildāmiem darbiem un pavadīto laiku pie datora.
  • Pedagogs mācību vielas satura apgūšanai pievieno skaidrojumu, tabulas, shēmas, video, interneta resursus un citus materiālus.
 2. Patstāvīgi pildāmo uzdevumu vērtēšana:
  • Pedagogs plāno patstāvīgi pildāmo uzdevumu veidu un skaitu atbilstoši izglītojamo vecumposmam un viņu prasmēm un iespējām.
  • Pedagogs iesūtītos vērtēšanai paredzētos darbus vērtē atbilstoši Jelgavas 6. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumiem.
  • Izglītojamo darbi tiek pieņemti un vērtēti iesūtīšanai paredzētajā periodā.
  • Darbu izpildes procesā izglītojamajiem/vecākiem neskaidrību gadījumos vērsties pie priekšmeta skolotāja.
 3. Pārbaudes darbu rakstīšana un vērtēšana:
  • Pārbaudes darbu skaits 10 ballu skalā semestrī ir noteikts Jelgavas 6. vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumos.
  • Pedagogs savlaicīgi plāno pārbaudes darba datumu un ieraksta to pārbaudes darbu grafikā, ievērojot noteiktos divus pieļaujamos pārbaudes darbus vienā dienā.
  • Pedagogs vismaz vienu mācību priekšmeta bloku/stundu iepriekš informē izglītojamos par to, kādas prasmes tiks pārbaudītas un kādi ir vērtēšanas kritēriji.
  • Pedagogam ir tiesības vērtējumu 10 ballu skalā izlikt, summējot iepriekš iesūtītajos darbos iegūtos punktus, iepriekš par to vienojoties ar izglītojamajiem.
  • Sakarā ar to, ka attālinātās mācīšanās procesa laikā nevar nodrošināt semestra noslēguma pārbaudes darbu rakstīšanu klātienē, tajā iegūtais vērtējums nav uzskatāms par gala vērtējumu. Semestra vērtējums ir summatīvi vērtēto pārbaudes darbu vidējais vērtējums.
 4. Noslēguma jautājumi:
  • Noteikumi ir spēkā attālinātā mācību procesa laikā.
  • Jautājumu un neskaidrību gadījumos saziņa ar pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem un skolas vadību notiek telefoniski vai e-klases pastā.

 Stundu saraksts
Mūsu skolas vērtības
Seko mums Facebook
Facebook Pagelike Widget
E- klase
Jelgava.lv
Jelgavas pilsētas mājas lapa www.jelgava.lv